Τηλεμετρικά στοιχεία ύδρευσης Ντραφίου.
Οι “πραγματικοί” λόγοι.
Γιατί τα έδωσε, γιατί δεν τα δίνει, γιατί θα τα δώσει, γιατί δεν θα τα δώσει….