9η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου με τηλεδιάσκεψη

Παρακάτω τα θέματα της 9ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου:

1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4014/2011 και προβλέπονται στο ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής στην περιοχή Μάτι Αττικής.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης: «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» της Πρόσκλησης της Δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».
3. Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας ανάρτησης του Β1 Σταδίου της Κτηματογράφησης και Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης και Πράξης Εφαρμογής Πικερμίου, Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
4. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου και χορήγησης άδειας διέλευσης για τη διεξαγωγή του θεσμού του 7ου Αραφηνείου Δρόμου Ραφήνας.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχετικής απόφασης Ο.Ε. περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
6. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 9811/08-06-2023 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
7. Λήψη απόφασης περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας πλυντηρίου κάδων.
8. Λήψη απόφασης περί κατ’ εξαίρεσης έγκρισης χορήγησης δικαιώματος υδροδότησης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. γ’ του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επέκτασης δικτύου ύδρευσης επί της οδού ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ –ΟΤ.103 στην περιοχή της ΔΙΩΝΗΣ.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επέκτασης δικτύου ύδρευσης επί της οδού ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ (ΤΕΡΜΑ) στην περιοχή Πικερμίου.